FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

विष्णु मन्दिर

Read More

हनुमान मन्दिर

Read More

दुर्गा मन्दिर

Read More

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०

Read More

सुचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
फोन:
९८५२८३२३५०
उपाध्यक्ष
फोन:
९८०७७१४७२५

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
rmbishnupur@gmail.com
फोन:
9852834759
शाखा अधिकृत
Email:
फोन:
9852850045
स्वास्थ्य संयोजक
Email:
raysebak885@gmail.com
फोन:
९८५२८३२२१३
प्रशासकीय अधिकृत
Email:
ramprabesh442@gmail.com
फोन:
9852850056

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन , सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सदस्य / वडा सचिव , सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु.१८५
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र
२) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा
एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
४) विषयसँग सम्बन्धित अन्य प्रमाण कागजातहरु

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन , सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सदस्य / वडा सचिव , सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु.१८५
आवश्यक कागजातहरुः-

१) विद्यालय कक्षा बृद्धिको लागि निवेदन
२) विद्यालय दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
३) स्थानीय तहको नाममा चालु आ. व.का नबिकरण
सहितको व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र
४) सरकारी बाहेकका विद्यालयका हकमा चालु आ. व.
सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत
सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
५) बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि र बहाल कर
तिरेको रसिद
६) निरीक्षण प्रतिवेदन
 

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन , सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सदस्य / वडा सचिव , सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु.१८५
आवश्यक कागजातहरुः-

१) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन पत्र
२) सरी जान व्यक्तिहरु नागरीकताका प्रमाणपत्रको प्रमाणित
प्रतिलिपि र नागरिकता प्रमाणपत्र नभएको हकमा विवाह दर्ता
वा जन्म दर्ता वा उमेर खुलेको निस्साका प्रमाणित प्रतिलिपि
३) जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाका प्रतिलिपि ÷घर वा जग्गा
नभएकोका हकमा व्यवसाय वा बसाइ खुल्ने प्रमाण कागजात
४) घर जग्गा भएकोको हकमा घर भए चालु आ. व.
सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
५)घर जग्गा नभएकोका हकमा सम्बन्धित घर धनीसँग गरेको
घर बहालको सम्झौता
 

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन , सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सदस्य / वडा सचिव , सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु.१८५
आवश्यक कागजातहरुः-

१) विद्यालय ठाउंसारीका लागि निवेदन
२) विद्यालय दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
३) स्थानीय तहको नामको नबिकरण सहितको व्यवसाय दर्ता
प्रमाण पत्र
४) (सरकारी र सामुदायिक विद्यालय बाहेक अन्य)
चालु आ. व. सम्मको सरी जाने ठाउँ र हालको ठाउ
दुवैका मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत
सम्पत्ति कर तिरेकोे रसिद
५) बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि र बहाल कर
तिरेकोे रसिद÷नतिरेको भए तिर्नु बुमmाउन पर्ने
६) स्थायी लेखा नम्बरप्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
७) निरीक्षण प्रतिवेदन
 

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन , सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सदस्य / वडा सचिव , सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु.१८५
आवश्यक कागजातहरुः-

१) उद्योग ठाउंसारीका लागि निवेदन
२) उद्योग दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
३) स्थानीय तहको नामको नबिकरण सहितको व्यवसाय दर्ता
प्रमाण पत्र
४) आफनै घर भए चालु आ. व. सम्मको मालपोत र
घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
५) बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि र बहाल कर
तिरेको रसिद÷नतिरेको भए तिर्नु बुमmाउन पर्ने
६) (स्थानीय तहको नाम) क्षेत्र भित्र सारी जाने भए
सम्बन्धित वडा कार्यालयका अनुमतिका सिफारिस पत्र
 

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन , सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सदस्य / वडा सचिव , सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु.१८५
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र
२) व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३) आफनै घर भए चालु आ. व. सम्मको मालपोत र
घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको
रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
४) बहालमा भए सम्झौता पत्रका
 

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन , सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सदस्य / वडा सचिव , सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु.१८५
आवश्यक कागजातहरुः-

१) कारण सहितका निवेदन
२) चौपाया लान ठाउँका स्वीकृत पत्र
३) लिने दिने दुवैले सनाखत गर्ने पर्ने
४) चौपाया पालन गर्नेका हकमा स्थान र छरछिमेक तथा
वाताबरणमा प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने व्यहोरा
 

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन , सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सदस्य / वडा सचिव , सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु.१८५
आवश्यक कागजातहरुः-

१) बाबु आमाका नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र
निवेदन पत्र
२) जन्म दर्ताका प्रमाणपत्र प्रमाणित प्रतिलिपी
३) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा
एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
४) नाबालक खुल्ने थप कुनै प्रमाण कागजात भए सो समेत
पेश गर्ने
५) नावालक अनिवाय उपस्थित हुनु पर्ने ।
६) दुवै कान देखिने पासपोर्ट साईजका फोटो
 

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन , सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सदस्य / वडा सचिव , सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु.१८५
आवश्यक कागजातहरुः-

१) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन पत्र
२) आफनै घर भएमा चालु आ. व. सम्मको मालपोत र
घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
३) अदालतमा मुद्दा परेका प्रमाण कागजातहरु
४) कोर्ट फी मिनाहा हुनु पर्ने स्पष्ट कारण लिखित रुपमा
दिन पर्ने
५) स्थानीय सर्जमिनकामुचुल्का
 

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन , सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सदस्य / वडा सचिव , सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु.१८५
आवश्यक कागजातहरुः-

१) कारण सहितको निवेदन पत्र
२) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३) स्थानीय तहको नाममा व्यवसाय दर्ता गरेको
प्रमाणपत्र
४) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा
एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण
स्वीकृत भएको कागजात
५) सर्जमिनका मुचुल्को आवश्यक परेमा सो समेत
 

Pages

जानकारी