FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
यस गा.पा.को आ.व.२०७९ श्रावण देखी पौष मसान्त सम्मको आयव्यको विवरण ।।। ७९-८० पुस व्यय 01/29/2023 - 14:49 PDF icon आ.व.२०७९ श्रावण देखी पौष मसान्त सम्म आयव्यको विवरण.PDF
यस गा.पा.को आ.व.२०७९ श्रावण देखी पौष मसान्त सम्मको आयव्ययको विवरण ।।। ७९-८० पुस आय 01/29/2023 - 14:48 PDF icon आ.व.२०७९ श्रावण देखी पौष मसान्त सम्म आयव्यको विवरण.PDF
आय व्ययको विवरण मिति २०७९/०४/०१ देखी २०७९/०९/१९ गते सम्मको ।। ७९-८० पुस व्यय 01/06/2023 - 12:17 PDF icon आय व्ययको विवरण मिति २०७९-०४-०१ देखी २०७९-०९-११ सम्मको.PDF
आय व्ययको विवरण मिति २०७९/०४/०१ देखी २०७९/०९/१९ गते सम्मको ।। ७९-८० पुस आय 01/06/2023 - 11:52 PDF icon आय व्ययको विवरण मिति २०७९-०४-०१ देखी २०७९-०९-११ सम्मको.PDF
यस बिष्णुपुर गाउँपालिकाको गा.पा. स्तरीय योजनाको प्रगति विवरण आ.व.२०७५/२०७५ ७५/७६ मंसिर व्यय 12/16/2019 - 14:58 PDF icon New Microsoft Office Excel Worksheet१.pdf
यस बिष्णुपुर गाउँपालिकाको वडागत व्यय २०७५/२०७६ को विवरण । ७५/७६ मंसिर व्यय 12/16/2019 - 14:54 PDF icon वडागत योजना ०७५।०७६ १.pdf
यस बिष्णुपुर गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को आयको विवरण । ७५/७६ मंसिर आय 12/16/2019 - 14:52 PDF icon गा.पा.को आय१.pdf
विष्णुपुर गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को व्ययको विवरण । ७५/७६ मंसिर व्यय 12/17/2018 - 13:45 PDF icon विष्णुपुर गाउँपालिकाको वव्य फाइनल हालको खर्च समेतको विवरण 75-76 -.pdf
विष्णुपुर गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आयको विवरण । ७५/७६ मंसिर आय 12/17/2018 - 13:42 PDF icon विष्णुपुर गाउँपालिकाको आय विवरण 75-76 -.pdf